Skip to main content
Home » Forskning » Krönika: Ta hand om immateriella tillgångar och kom längre
Forskning

Krönika: Ta hand om immateriella tillgångar och kom längre

Foto: iStock

Innovation och forskning driver utvecklingen framåt. Forskning tar tid och kräver både resurser och uthållighet. Därför är det extra viktigt att du som forskare och innovatör säkrar dina resultat och tillvaratar de värden som skapas.

All forskning ger upphov till immateriella tillgångar. Använd dem som en hävstång för att komma vidare.

I Sverige är vi duktiga på forskning och innovation, vi är till och med världsledande. År efter år placerar vi oss i toppen i internationella rankningar när det gäller innovationsförmåga. Forskningen är angelägen för att på djupet ta reda på vad som verkligen fungerar och det är nödvändigt att resultaten offentliggörs. Men tillväxt och lönsamhet då? Innan forskningresultat tillgängliggörs ska de immateriella värdena säkras. Det är en förutsättning för att få utväxling och återbäring på all nedlagd tid.

På PRV arbetar vi fokuserat med immateriella värden, dagligen. Ett av våra uppdrag är att stödja innovatörer, forskare och företag som i sin tur stärker Sveriges tillväxt. Vi vet att innovationsintensiva företag har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar.

Hemlighålla eller offentliggöra?
Susanne

Just nu utökar vi våra informations- och kunskapsinsatser om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Det kan handla om nyttiggörandet av patent, om det är förnuftigast att hemlighålla eller patentera exempelvis ett forskningsresultat. Det kan också  handla om att säkerställa vem som äger vad och rätten att fortsätta forskning och utveckling även efter ett samarbete, förutsättningarna för att skapa ett varumärke eller utforma licensavtal med mera.

Forskare, innovatörer och företagare – vi vill stödja er i arbetet med att etablera lönsamma verksamheter som vilar på säkrade immateriella tillgångar. Det finns stora värden att ta tillvara som kan skapa förutsättningar för långsiktig forskning och fortsatt utveckling.

I slutet av förra året lämnade regeringen in sin forskningspolitiska proposition till riksdagen där PRV lyfts fram som en viktig aktör i arbetet för att stärka kunskapen om immateriella tillgångar. I propositionen betonar regeringen immaterialrättens strategiska betydelse för värdeskapande och nyttiggörande av forskningsresultat. Inom universitet och högskolor är forskning likväl som forskningsresultat en värdefull immateriell tillgång, och det är extra viktigt att aktörer inom denna sektor har goda kunskaper om hur dessa immateriella värden kan tillvaratas och de immateriella rättigheterna och deras betydelse för forskningsverksamheten.

Det är hög tid att ännu tydligare rikta fokus på vikten av immateriella tillgångar som ett medel för tillväxt. Forskningen ska tillgängliggöras för att skapa tillväxt och nytta i samhället. En genomtänkt immaterialrättstrategi blir då oumbärlig, så väl för enskilda forskare som för Sveriges konkurrenskraft.

Susanne Ås Sivborg,
Generaldirektör Sveriges immaterialrättsmyndighet PRV

Next article