Home » Forskning » En framtid full av möjligheter
Forskning

En framtid full av möjligheter

Digitaliseringen av sjukvården sker med en rasande fart. Vi ser fram emot en framtid med oanade tekniska möjligheter som bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad vård. En vård som möter framtidens vårdbehov och som är mer individanpassad än idag.

Sjukvården i Sverige står inför flera utmaningar. Vi har en befolkning som lever allt längre. Många av de barn som föds idag kan se fram emot att få uppleva sin hundraårsdag, vilket för bara några årtionden sedan var mycket sällsynt. Att allt fler människor får uppnå hög ålder är i grunden en positiv utveckling, som till viss del är tack vare den sjukvård vi har idag.

Ökade kostnader

Bland läkare ses allt fler sjukskrivningar och ökade fall av utbrändhet.

Men med en allt åldrande befolkning följer ökade kostnader eftersom vårdbehovet blir tyngre. Vi har därtill en mycket hög arbetsbelastning och arbetsverktyg som inte är användarvänliga. Allt detta i kombination med ett yrke som omfattar stort ansvar. Bland läkare ses allt fler sjukskrivningar och ökade fall av utbrändhet. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen kan hjälpa oss att möta dessa utmaningar. Om det görs på rätt sätt.

Högre livskvalitet

Digitala verktyg har stor potential att underlätta patient-läkarrelationen. En välfungerande digital infrastruktur kan bidra till en mer effektiv och kvalitetssäkrad vård. Vi kan troligen se fram emot både vassare och mer exakta beslutsstöd de närmsta åren. Det kommer att underlätta diagnossättningen. Därigenom kommer behandlingar i större utsträckning att kunna individanpassas och bli mer effektiva. Läkemedelsbehandlingar kommer att kunna skräddarsys i högre utsträckning, vilket kan ge färre biverkningar och högre livskvalitet för patienterna. Tillgången till digitala lösningar kan också leda till ökad trygghet och kontinuitet för den enskilda patienten och förbättra tillgängligheten till vård.

Utmaningen ligger dock i att utveckla verktyg som ger ett värde för vården

Utmaningen ligger dock i att utveckla verktyg som ger ett värde för vården, det vill säga att utvecklingen styrs utifrån vårdens behov, med ett kliniskt perspektiv på teknikutvecklingen. Vården är inte förtjänt av teknik som ökar administrativt krångel och som inte stödjer utvecklingen av verksamheten.

Doktor och patient
Digitala verktyg har stor potential att underlätta patient-läkarrelationen. Foto: Thinkstock

Ett mer innovativt klimat

Vårdprofessioner och utvecklare behöver därför mötas och tillsammans identifiera vilka behov och möjliga lösningar som finns. Ett skriande önskemål är att vården får ta del av realtidsdata för att bättre kunna följa sina patienter. Det behövs också mer samverkan och fler mötesarenor mellan sjukvård, akademi och företag. Inom sjukvården behöver det skapas ett mer innovativt klimat där nya idéer och verksamhetsutveckling från vårdgolvet premieras.

Forskning och utbildning måste gå hand i hand

Forskning och utbildning måste gå hand i hand och det måste vara enklare att röra sig mellan dessa områden. Lagar och regelverk behöver utvecklas för att stödja den tekniska utvecklingen samtidigt som patienternas integritet värnas. I en digital värld är det ytterst viktigt att ansvarsfrågor är ordentligt utredda så att det är tydligt vem som ansvarar för vad och att patienter kan känna sig trygga och ha tilltro till vården. 

Banbrytande lösningar

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har enorma möjligheter att förbättra vården och möta framtidens utmaningar kring vårdbehov och kostnader. Jag ser framför mig en framtid full av tekniska framsteg och banbrytande lösningar som bidrar till en god och effektiv vård av hög kvalitet. En framtid full av möjligheter.

Nästa artikel