Home » Innovation » Digital innovation blir vårdens nya problemlösare
Innovation

Digital innovation blir vårdens nya problemlösare

Foto: Mostphotos

Idag genomsyrar digitaliseringen hela samhället och har visat sin tsunamiska förändringskraft.

Nu måste vårdens ansvariga utnyttja möjligheterna och satsa brett på radikalt nytänkande i en innovationsdriven omstrukturering av hela vården utifrån ett användare- och patientper­spektiv och ett effektivt processtänkande. Artificiell intelligens, robotisering och mobil vård i kombination med Internet of EveryThing är komponenter som kan komma att revolutionera denna reenginering och stärka innovationskraften i vårdens förändringsarbete.

Fem skäl

Svensk vård har legat i topp vid internationella bedömningar fram till början av 2000-talet då en successiv nedgång började. Enligt rankingen i EHC-index 2016 hamnade Sverige först på 12:e plats. Or­saken till nedgången uppgavs vara oförmåga att lösa stora, grundläggande sjuk­vårds­problem. Några skäl till situationen är:

  1. En hierarkisk, för­ändringsovillig hälso- och sjuk­vårds­orga­nisat­ion med otydligt ledarskap och ansvar, otill­räcklig digital kompetens på led­ningsnivå samt stora eko­no­miska och personalmässiga utma­ningar.
  2. Ett föränder­ligt eSam­hälle präg­lat av stuprörstänkande, med starkt indi­vid­fo­kus och tuffa anpassningskrav för vår­den.
  3. Nya hetero­gena patient­grupper med olika vär­deringar och ökande behov.
  4. Konkur­rensut­satta hälso- och sjukvårds­företag med oklara regler för sin ex­istens.
  5. Bristfälliga och långsamma system för testning och imple­mentering av FoU till nya diagnos- och behandlings­me­toder.  

Ökat krav på tillgänglighet

IT utgör en allt viktigare bas för indivi­dualiserad vård. Informations­mängden kring individen, ökar dramatiskt, bl a via sociala medier och IoT, och utmaningen är nu främst att selektera och kvalitetsvärdera ny information. Förutom ”vanlig” sjukvårdsin­formation, genereras stora da­tamängder, som är viktiga för individen ur ett hälsoperspektiv, via smartphones, appar, sen­sorförsedda kläder, armband mm. Dessa data måste integreras med sjukvårdens information för att skapa en helhetsbild av pa­tienten. Denne har i sin tur ökade krav på till­gänglighet, kva­litet och individualiserad vård.

Allt detta kräver nya inno­vativa lösningar.

Allt detta kräver nya inno­vativa lösningar. Det som driver denna utveckling och ändrar beteenden och krav är främst Smartphonen, som bli­vit den nya livsna­vigatorn via vilken vi outsourcar vår livsföring till appar, sociala medier och hemsidor. Vården måste ”matcha” denna utveckling!

Nya digitala innovationer

Innovation i vården har mest handlat om teknisk utveckling. Perspektivet har varit organisa­toriskt och systemmässigt. Vad som nu behövs är en ny vårdstruktur med tyngdpunkten på förbättrad prevention, egenvård och ökad decentralisering av diagnostik och terapi. Samhället måste stimulera till nya digitala innovationer, både tekniska och sociala, som underlättar och katalyserar denna process. För att nå dit måste den nationella styrningen bli tydligare och samverkan mellan offentlig och privat vård, forskning och näringsliv med stark patientmed­verkan kraftfullt för­bättras. Så blir digital innovation vårdens nya problemlösare.

Nästa artikel